Finlord Sněmovna financí

Poučení o riziku

Obchodní společnost Finlord s.r.o., identifikační číslo: 04462483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 248049 se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika (dále jen „Společnost“) prohlašuje, že informace na internetovém portálu www.finlord.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter v oblasti investičních strategií a finančních produktů.

 

Veškeré informace uveřejněné a poskytované na internetovém portálu www.finlord.cz nepředstavují návrh na uzavření smlouvy týkající se poskytování investičních služeb, nejsou investiční radou a ani investičním doporučením. Žádná informace nebo názor nepředstavuje doporučení k uskutečnění nákupu nebo prodeje jakéhokoli investičního nástroje nebo provedení jiného obchodu a slouží výhradně k informativním a vzdělávacím účelům. Informace na portálu jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů, případně představují subjektivní názory a zkušenosti pracovníků společnosti Finlord s.r.o. Informace mohou být zpožděné.

 

Společnost v žádném případě neodpovídá a neručí za aktuálnost, úplnost či správnost veškerých informací, dat a prohlášení obsažených na internetovém portálu www.finlord.cz. Informace mohou být v budoucnu kdykoliv odvolány anebo změněny, a to bez předchozího upozornění.

 

Společnost v žádném případě neodpovídá a neručí za jakékoli případné škody vzniklé používáním těchto stránek. Hodnota a parametry zmiňovaných investičních a finančních nástrojů v čase kolísají. Návratnost investice není zaručena. Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou výnosů budoucích. Poplatky, které investoři platí svým investičním zprostředkovatelům a obchodníkům s cennými papíry, mohou stejně tak jako obchodní podmínky zmíněných subjektů negativním způsobem ovlivnit investiční výsledky.

 

Investiční názory a informace uvedené na portálu neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých uživatelů portálu, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní investiční a finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Informace jsou shromažďovány a prezentovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Informace a názory na portálu www.finlord.cz by neměly být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí.

 

Společnost a její zaměstnanci mohou činit soukromá rozhodnutí, která jsou nekonzistentní s informacemi a názory uvedenými na portálu. Společnost nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů, obchodu nebo strategii, které jsou na portálu www.finlord.cz uváděny.

 

Společnost používá affiliate linky na partnerské společnosti. Affiliate link funguje tak, že Společnost je odměněna od partnerské společnosti, pokud si uživatel portálu objedná službu této partnerské společnosti. Uživatel může Společnost požádat o sdělení informace ohledně výše odměny, pokud si službu u partnerské společnosti objednal.