Finlord Sněmovna financí

Všeobecné podmínky

1.            DEFINICE

1.1.       Klientský účet – je účet, který Společnosti vytvoří Uživateli Portálu za účelem poskytování Služeb vyjmenovaných v těchto VP. Ke klientskému účtu přináleží klientské jméno a heslo. Uživatel má možnost změnit si heslo.

1.2.       Portál – internetová adresa Společnosti: www.finlord.cz

1.3.       Poskytovatel – je obchodní společnost Finlord s.r.o. s identifikačním číslem 04462483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 248049 se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika.

1.4.       Produktový partner – je smluvní partner Společnosti. Jejich produkty jsou uvedeny v rámci služby zajištění srovnání produktů.

1.5.       Služby – Společnost je poskytuje prostřednictvím Portálu. Jsou blíže určeny v těchto Všeobecných podmínkách.

1.6.       Smlouva – uzavírá se mezi Uživatelem a Společností na základě registrace a souhlasu s Všeobecnými podmínkami prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, zejména přes veřejnou sít Internet za podmínek stanovených těmito VP.

1.7.       Společnost – je obchodní společnost Finlord s.r.o. s identifikačním číslem 04462483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 248049 se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika.

1.8.       Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která odebírá od Společnosti Služby za podmínek stanovenými těmito VP a Smlouvou.

 

 

2.            OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Finlord s.r.o., identifikační číslo: 04462483, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 248049 (dále jen „Společnost“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé mezi Společností, která provozuje internetový portál www.finlord.cz (dále jen „Portál“), a jinou fyzickou či právnickou osobou, která používá portál (dále jen „Uživatel“).

2.2.       Dodržování obchodních podmínek je nezbytným předpokladem jakéhokoli užívání portálu. Kdo portál a jeho obsah jakkoli užívá, projevuje tím s těmito podmínkami souhlas a zavazuje se je dodržovat. Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit; pro užívání portálu jsou změněné podmínky účinné nejpozději od okamžiku jejich uveřejnění na serveru.

2.3.       Obsah portálu je chráněn autorským právem podle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., v účinném znění). Chcete-li uveřejněný zpoplatněný materiál převzít dle § 34 odst. 1 písm. c) autorského zákona, případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas provozovatele; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

2.4.       Nezpoplatněný obsah je možné dál šířit, pokud je jako zdroj řádně a zřetelně uvedena Společnost.

2.5.       Společnost zveřejňuje na Portálu informace o nabídce finančních produktů třetích osob (dále jen „finanční produkty“) a to způsobem a v rozsahu, v jakém informace o nabídkách finančních produktů třetích osob od těchto obdržela.

2.6.       Společnost neodpovídá za úplnost, pravdivost a přesnost informací o finančních produktech zveřejňovaných na portálu. Společnost neodpovídá za škody vzniklé uživatelům či třetím osobám v souvislosti s užitím informací zveřejněných na portálu.

2.7.       Uživatel je oprávněn služby využívat pouze osobně, resp. pro svou vlastní potřebu.

2.8.       Společnost je oprávněna na poskytování služeb uplatnit kdykoli suspendaci, a to i bez předchozího upozornění Uživatelů, pokud je to nezbytné k ochraně práv Společnosti nebo jiných třetích osob (včetně Produktových partnerů a jiných Uživatelů) nebo pokud Uživatel jakýmkoli způsobem poruší tyto VP.

 

 

3.            Předmět Všeobecných podmínek

3.1.       Tyto VP stanovují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem při poskytování Služeb.

3.2.       Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu mohou být poskytovány Služby třetích stran.

 

 

4.            Služby a jejich cena

4.1.       Společnost prostřednictvím Portálu nabízí tyto služby:

  • Informační činnost
  • Zajištění srovnávání produktů
  • Prodej vzdělávacích materiálů a školení

4.2.       Jednotlivé služby se považují každá za samostatnou službu.

4.3.       Služby mohou být zpoplatněny. Cena je vždy zřetelně uvedena.

4.4.       Předmětem služby není poskytnout konkrétní služby příslušným produktovým partnerem, či služeb na ni navázaných.

4.5.       Služby jsou poskytovány prostřednictvím Portálu a pomocí dalších komunikačních kanálů (e-mail, telefon a jiné komunikační prostředky).

 

 

5.            Informační činnost

5.1.       Společnost uveřejňuje na Portálu veřejně dostupné informace a informace o produktech od Produktových partnerů.

5.2.       Jakékoliv další informace jsou názorem Společnosti. Uživatel má právo s názorem nesouhlasit a může svůj nesouhlas vyjádřit v sekcích na to určených (komentáře, fórum).

5.3.       Společnost neodpovídá za správnost ani obsah prezentovaných informací, čehož si je Uživatel vědom, a Uživatel se výslovně vůči Společnosti vzdává jakýchkoliv nároků, včetně nároků budoucích plynoucích ze zjištěných informací nebo jejich nesprávnosti poskytnutých Společností při prezentaci zjištěných informace.

 

 

6.            Zajištění srovnání produktů

6.1.       Uživatel může prostřednictvím Portálu a funkcí pro Zajištění informace požádat Společnost o Zajištění srovnání produktů.

6.2.       Společnost na základě pokynu Uživatele a údajů zadaných Uživatelem do Portálu provede pomocí srovnávače online srovnání základních parametrů finančních a jiných produktů Produktových partnerů tak, aby Uživatel získal orientační představu o produktech.

6.3.       Srovnávač je automatizovaný a vychází z informací poskytnutých produktovými partnery. Srovnávač umožní Uživateli prozkoumat na základě zvolených parametrů ty produkty, které nejvíce odpovídají jeho požadavkům. Zveřejnění výsledků srovnání je neadresné, přičemž součástí této Služby není platforma, která by obsahovala nabízení, poskytování či zprostředkování produktů.

6.4.       Pokud Uživatel projeví zájem o konkrétní produkt, bude Uživatel kontaktován zaměstnancem Společnosti za účel poskytnutí pomoci Uživateli při sjednání produktu.

6.5.       Uživatel bere na vědomí, že srovnávač produktů může být průběžně doplňován a měněn. Algoritmus výběru produktů se může měnit.

6.6.       Uživatel souhlasí s tím, že informace získané pomocí srovnávače nejsou doporučením o vhodnosti nebo nevhodnosti konkrétního produktu.

6.7.       Společnost neodpovídá za zjištěné informace. Uživatel se vzdává nároků, včetně nároků budoucích plynoucích ze zjištěných informací

6.8.       Společnost neodpovídá za správnost ani obsah prezentovaných informací, čehož si je Uživatel vědom. Uživatel se výslovně vůči Společnosti vzdává jakýchkoliv nároků, včetně nároků budoucích plynoucích ze zjištěných informací nebo jejich nesprávnosti poskytnutých Společností při srovnání produktů.

 

 

7.            Prodej vzdělávacích materiálů a školení

7.1.       Společnost prodává prostřednictvím portálu vzdělávací balíčky pod názvem Výukové investiční balíčky, e-booky, přístup na placené semináře/webináře a další audiovizuální materiály.

7.2.       Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu Společnosti.

7.3.       Společnost neodpovídá za správnost ani obsah prezentovaných informací. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace nejsou nabídkou k jejich využití a pouze vyjadřují názor Společnosti k této tématice.

7.4.       Uživatel se výslovně vůči Společnosti vzdává jakýchkoliv nároků, včetně nároků budoucích plynoucích ze zjištěných informací nebo jejich nesprávnosti poskytnutých Společností.

7.5.       Ke sjednání náležitostí smlouvy o nákupu vzdělávacích materiálů dojde prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře.

7.6.       Uživatel je povinen uvést v objednávce pravdivé údaje, jinak může Společnost objednávku odmítnout.

7.7.       Uživatel prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky. Uživatel je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a Společnosti a Uživateli vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Uživatel se zavazuje uhradit kupní cenu a Společnost se po uhrazení Uživatelem zavazuje poskytnout Uživateli předmět koupě.

7.8.       Po vyplnění objednávkového formuláře zvolí Uživatel způsob platby. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Hesla k elektronickému bankovnictví zadává Uživatel pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Možnosti plateb:

  • Bankovním převodem

7.9.       Platba je možná pouze jednorázově. Splátkový prodej není možný.

7.10.    Objednávka se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání peněz na transakční účet Společnosti vedený v GOPAY s.r.o.

7.11.    Uživatel bere na vědomí, že Společnost není poskytovatelem platebních služeb ani portálů, nenese za jakoukoli realizaci platby přes tyto platební služby odpovědnost a tyto VP se nevztahují na podmínky jejich využití; tyto se řídí podmínkami konkrétní platební služby.

7.12.    Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví Společnost Uživateli daňový doklad, který slouží jako doklad o zakoupení produktu. Společnost není plátcem DPH.

7.13.   Společnost se zavazuje, že po připsání peněžní částky na bankovní účet Společnosti zašle Společnost digitální obsah Uživateli na e-mail, který uvedl v pokladně při objednání digitálního obsahu.

7.14.    Dle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 sb.) má Uživatel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu. Odstoupení může Uživatel provést zasláním zprávy na e-mail: s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a uvedením čísla bankovního účtu pro zaslání částky. Částka bude vrácena bankovním převodem nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Po odstoupení od smlouvy bude Uživateli znemožněn přístup do konkrétní sekce klientských stránek.

7.15.    Uživatel nemůže podle občanského zákoníku od smlouvy odstoupit, pokud nakoupený digitální obsah užil. Za užití se považuje stažení předmětu koupi z portálu. Spotřebitel vyjadřuje zahájením stahování digitálního obsahu souhlas, že se vzdává nároku na odstoupení od kupní smlouvy. Datum a čas stažení jsou zaznamenávány do evidence. Společnost na vyžádání poskytne náhled do evidence.

7.16.    V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

7.17.    Uživatel má právo na bezplatnou konzultaci v časovém rozsahu uvedeném u jednotlivých výukových investičních balíčků. Konzultace, které přesáhnou časový rozsah, jsou zpoplatněny dle ceníku.

 

 

8.            Služby třetích stran

8.1.       Služby třetích stran jsou služby poskytované třetími stranami, zejména Produktovými partnery; tyto se řídí jejich podmínkami (smluvními i zákonnými) a Společnost za ně nenese odpovědnost v žádném rozsahu.

 

 

9.            Uzavření, platnost a účinnost Smlouvy

9.1.       Smlouva se uzavírá okamžikem potvrzení jednotlivé Služby na Portálu a je uzavřena do okamžiku realizace této jednotlivé Služby. Závazky ze Smluv plynoucí však mohou v odůvodněných případech trvat i po poskytnutí Služby.

9.2.       Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

9.3.       Smlouvu o přístupu k placeným balíčkům lze ukončit smazáním Klientského účtu. Smazání klientského účtu bude Společnosti učiněno na základě žádosti klienta, kterou zašle na e-mail

9.4.       Uživatel může zažádat o smazání Klientského účtu kdykoli bez udání důvodu. Smazání účtu se tedy považuje za výpověď smlouvy.

9.5.       Společnost je taktéž bez uvedení důvodu oprávněna smlouvu vypovědět, a to po předchozím emailovém oznámení Uživateli, výpovědní doba je v tomto případě 3 měsíce a po uplynutí těchto 3 měsíců je Společnost oprávněna smazat Klientský účet.

9.6.       Od Smlouvy lze odstoupit ze zákonných důvodů nebo důvodů výslovně uvedených ve VP. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně a smlouva se tímto ruší k okamžiku doručení oznámení o odstoupení.

 

 

10.         Práva a povinnosti Uživatele

10.1.    Uživatel je oprávněn využívat Služby pouze pro svou vlastní potřebu.

10.2.    Uživatel je oprávněn obracet se svými připomínkami a žádostmi na Společnost prostřednictvím kontaktů uvedených na Portálu.

10.3.    Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem zasahovat do technologie Společnosti, zejména nesmí používat systémových příkazů, které by mohly změnit funkci nebo nastavení Portálu. Dále nesmí používat programové řešení ovlivňující funkcionalitu nebo bezpečnost Portálu, popř. jakýmkoli způsobem porušující práva třetích osob, Společnosti nebo jež nejsou v souladu s právem České republiky nebo Evropských společenství, apod.

10.4.    Uživatel není oprávněn poskytovat nebo zpřístupnit Služby třetím osobám.

10.5.    Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám uživatelské jméno a heslo, ani jakýkoli jiný přístup do Klientského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna rozumná opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Klientského účtu a za škodu takto způsobenou Poskytovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Společnosti. Společnost v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje anebo mu poskytne předmět smlouvy jiným způsobem.

10.6.    Uživatel je povinen průběžně sledovat novelizace a seznámit se bez zbytečného odkladu se změnami těchto VP.

10.7.    Uživatel je povinen dodržovat platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství, zejména Autorského zákona. Veškeré škody, které by takto Společnosti nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

10.8.    Uživatel je oprávněn vkládat na Portálu své komentáře. Uživatel však není oprávněn vkládat komentáře, které:

  • mohou představovat jednání v rozporu s dobrými mravy, které jsou způsobilé přivodit újmu jiným Uživatelům nebo spotřebitelům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání,
  • inzeruje, propaguje, získává zákazníky či jinak souvisí s multilevel marketingem a provizními systémy, erotikou a pornografií, léky a léčivými prostředky, neoprávněným rozmnožováním, půjčováním, pronajímáním nebo prodejem předmětů práv duševního vlastnictví.

10.9.    Je-li komentář Uživatele autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., uděluje Uživatel Společnosti vložením komentáře oprávnění k výkonu práva takové autorské dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití, v neomezeném územním, časovém i množstevním rozsahu. Tato licence se uděluje bezúplatně.

 

 

11.         Práva a povinnosti Společnosti

11.1.    Společnost má právo na Suspendaci při jakémkoli porušení podmínek stanovených Smlouvou nebo VP nebo při jejich obcházení, zejména při jakémkoli systematickém a opakovaném využívání Služeb, které může komukoli být k újmě nebo porušení jakýchkoli právních předpisů, dobrých mravů, zásady slušnosti, apod.

11.2.    V případě hrubého porušení těchto VP nebo Smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů může Společnost zrušit Klientský účet.

11.3.    V souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., Společnost zásadně neodpovídá za komentáře Uživatele. Poskytovatel má právo kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele, smazat, odstranit nebo znepřístupnit tyto komentáře Uživatele.

11.4.    Společnost je oprávněna omezit nebo přerušit poskytování Služeb nebo funkčnost Portálu či přístup na něj na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy Portálu nebo z jiného důvodu na straně Společnosti nebo třetí osoby.

11.5.    Společnost je oprávněna změnit přístupové údaje ke Klientskému účtu (uživatelské jméno a heslo) z naléhavého technického nebo bezpečnostního důvodu i bez souhlasu Uživatele, a to za předpokladu, že toto opatření je nutné k řádnému poskytování Služeb. Takto změněné přístupové kódy (uživatelské jméno a heslo) Společnost Uživateli oznámí bez zbytečného odkladu.

11.6.    Společnost může změnit technické řešení Služby, pokud je to nutné k řádnému plnění Smlouvy.

11.7.    Společnost může informovat Uživatele po dobu trvání Smlouvy o svých nových Službách.

11.8.    Společnost je oprávněna jednostranně měnit obsah Portálu bez předchozího oznámení.

 

 

12.         Ochrana údajů a Cookies

12.1.    Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné. Při jejich zpracovávání se řídíme dle našich Zásad zpracování a ochrany osobních údajů. Bližší informace najdete v sekci Zpracování a ochrana osobních údajů.

 

13.         Odpovědnost za škodu a náhrada škody

13.1.    Otázky odpovědnosti za škodu a náhrady škody se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak NOZ a AZ.

13.2.    Společnost neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky služby způsobené přerušením přívodu elektrické energie.

13.3.    Společnost neodpovídá za služby poskytované dalšími subjekty, zejména Produktovými partnery, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické, apod.

13.4.    Společnost neodpovídá za chování jednotlivých Uživatelů ani jejich způsob využívání Portálu.

13.5.    Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé výpadky Portálu.

13.6.    Společnost neodpovídá za jakékoli platby, transakce ani převody, které Uživatel realizuje. Za tyto odpovídají provozovatelé těchto platebních (transakčních) služeb a portálů.

13.7.    Společnost neodpovídá za kvalitu, rozsah a obsah bezplatných Služeb. Z titulu bezplatných Služeb nevzniká právo Uživatele na odstoupení od Smlouvy.

 

 

14.         Reklamace

14.1.    Uživatel je oprávněn reklamovat rozsah nebo kvalitu Služby.

14.2.    Společnost je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení reklamace.

 

 

15.         Řešení sporů a rozhodné právo

15.1.    Vztahy vyplývající z VP a Smluv se řídí českým právem.

15.2.    Všechny spory mezi stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi budou strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů.

15.3.    V případě sporu mezi Uživatelem a Společností, který vznikne z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, je Uživatel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: http://adr.coi.cz, která je příslušným subjektem k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi Společností jako podnikatelem a Uživatelem jako spotřebitelem.

15.4.    V případě sporu mezi Uživatelem a Společností, který vznikne při poskytování finančních služeb, je Uživatel oprávněn obrátit se na Kancelář finančního arbitra, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, web: http://www.finarbitr.cz/cs/, který je příslušným subjektem k mimosoudnímu řešení sporů z finančních služeb mezi Společností jako podnikatelem a Uživatelem jako spotřebitelem.

15.5.    Jestliže strany nedojdou k řešení podle předchozích odstavců, mohou se kdykoliv obrátit na příslušný obecný soud.

 

16.         Změny VP

16.1.    Poskytovatel je oprávněn měnit a doplňovat VP. Každý nový Smluvní vztah se vždy uzavírá na základě platných a účinných VP. Pokud Uživatel využívá Služby, tak se má za to, že s VP souhlasí.

16.2.    Změna či doplnění VP bude Uživateli oznamována prostřednictvím informace na portálu. Jakákoliv změna VP nabývá účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel tuto změnu neodmítne. Odmítnutí změny VP Uživatel provede zrušením svého Klientského účtu.

16.3.    Pokračuje-li Uživatel v používání Služeb i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny VP, projevuje tím svůj souhlas s příslušnou změnou VP.

 

 

17.         Závěrečná ustanovení

17.1.    Tyto VP tvoří nedílnou součást Smlouvy.

17.2.    Ujednání ve Smlouvě má přednost před ujednáním ve VP, pokud by však jakékoli ujednání ve Smlouvě bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VP namísto tohoto ujednání ve Smlouvě.

17.3.    Pokud VP hovoří o škodě, myslí se tímto újma včetně jednotlivých nároků, ze kterých se tato skládá ve smyslu NOZ.

17.4.    Do platných VP lze nahlížet na Webu.

17.5.    Veškerá komunikace, zejména oznámení, výzvy, upomínky, obchodní sdělení, reklamní akce a další propagační zprávy budou strany zasílat zejména elektronicky, tj. prostřednictvím emailu nebo jiným vhodným způsobem.

17.6.    Ukončením trvání Smlouvy nezanikají ta práva a povinnosti smluvních stran VP, jež musí přetrvat až do jejich uspokojení, zejména pohledávky Společnosti za Uživatelem.

17.7.    Pokud se některé ustanovení těchto VP nebo Smlouvy ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost Smlouvy nebo VP jako celku. Společnost navrhne nové ustanovení, které nahradí stávající ustanovení a které bude co nejlépe odpovídat původnímu účelu.

 

Tyto VP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2016.