Finlord Sněmovna financí

HEDGEOVÝ FOND SLAVIC CAPITAL

 

Hedgeový fond Slavic Capital je unikátní fond s portfoliem, které má diametrálně jiné charakteristiky oproti běžně dostupným investičním fondům na českém trhu. Na finančním trhu ve střední Evropě neexistuje fond, jehož portfolio by obsahovalo hned několik různých druhů aktiv: akcie, ETF, strukturované produkty, deriváty, kreditní instrumenty a mezaninové půjčky, kapitálové účasti v developerských a venture capital projektech.

 

Fond investuje na globálních finančních trzích s cílem dosahovat výnosů akciových trhů s nižšími výkyvy hodnoty portfolia. Portfolio fondu je široce diverzifikované a tudíž výnos není tolik korelován s finančními trhy, což dokazuje naprostá většina ziskových měsíců od počátku fungování fondu.

 

Hedgeový fond Slavic Capital, je určen pro profesionální a kvalifikované investory, kteří chtějí dosahovat výnosů akciových trhů, avšak vyžadují ochranu portfolia v době nestability a pozitivní výnos i při stagnaci či mírném poklesu cen na trzích.

 

Informace získají pouze profesionální a kvalifikovaní investoři na stránkách fondu ZDE.

 

JAK PŘEMÝŠLÍME O INVESTOVÁNÍ A NASTAVENÍ PORTFOLIA

 

Důvod našeho strategického zaměření na akcie, korporátní financování a developerské investice je velmi pragmatický. Dlouhodobě nabízí tyto investice nejvyšší výnosnost. Přitom pomocí široké diverzifikace a efektivního risk managementu je možné snížit riziko krátkodobých výkyvů cen.

 

Dlouhodobé statistiky ukazují, že akciové a nemovitostní investice mají mezi tradičními likvidními aktivy nejvyšší výnosnost. Kupříkladu americké akcie zaznamenaly od roku 1940 do roku 2018 průměrné roční zhodnocení na úrovni 11 % p.a., nemovitostní investice pak přinesly zhodnocení na úrovni 10 % p.a.. Inflace byla ve sledovaném období kolem 2,8 % p.a., což znamená, že kupříkladu pokladniční poukázky, které reprezentují nejkonzervativnější investice, nedokázaly ani pokrýt snižování kupní síly peněz. Dlouhodobá reálná nadvýnosnost akcií je patrná ve všech zemích.

 

Dlouhodobý zisk aktiv Finlord

 

Když investujeme do akcií, tak se podílíme na úspěchu společností a celých ekonomik. V dlouhém období tržby a zisky firem rostou. Kupříkladu v USA se od roku 1947 zvýšily anualizované kvartální zisky společností z 22 miliard dolarů na 1800 miliard dolarů v roce 2018.

 

Krátkodobě na meziroční bázi zisky firem značně fluktuují. S prodlužováním investičního horizontu ale nastává stabilizace výsledků. Při desetiletém horizontu pak v USA nastal od roku 1947 pokles firemních zisků jenom v období 1948-58 (-1 %) a 1950-60 (-5%). Ve všech zbylých obdobích zisky stouply, a to v průměru o 117 % za desetileté období. Pokud stoupají zisky firem, tak zákonitě rostou i výnosy pro investory. Buď ve formě dividend anebo díky kapitálovému zhodnocení akcií.

 

změna zisku firem v USA za 10 let

 

Finanční krize jsou neoddělitelnou součástí ekonomik a celkem pravidelně nastávají s odstupem několika let. Za posledních 30 let bylo zaznamenaných 8 rozsáhlých propadů cen akcií, viz následující tabulka.

 

krize a dopad na ceny aktiv

 

Při nastavování portfolia fondu Slavic Capital a řízení rizika simulujeme i výkonnost fondu, pokud by nastal stejně rozsáhlý propad jako v uvedených krizích. A jelikož koncem roku 2018 už fond plně fungoval, tak máme i reálné poznatky o vývoji portfolia v krizi.

 

V posledním kvartálu 2018 propadly akcie ve světě o 15 až 20 %. Portfolio fondu Slavic Capital naopak vykázalo v uvedeném období mírný růst hodnoty. Plně se potvrdily naše předpoklady, že strategie a aktiva fondu umožňují velmi efektivní diverzifikaci tradičních portfolií.

 

Informace získají pouze profesionální a kvalifikovaní investoři na stránkách fondu ZDE.

 

 

 

DISCLAIMER
Společnost Slavic Capital a.s. spravuje alternativní hedgeový fond a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB. Česká národní banka nevykonává dohled nad osobami zapsanými v tomto seznamu a dohledu České národní banky nepodléhá ani jejich činnost. Investice do fondu je určena pouze pro okruh profesionálních a kvalifikovaných investorů v souladu se ZISIF. Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Společnost neposkytuje žádnou hlavní investiční službu, ani doplňkovou investiční službu úschovy a správy investičních nástrojů pro zákazníka ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“).

 

Společnost má oznamovací povinnost v souladu s nařízením EU č. 231/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 2011/61/EU AIFMD. Zde uvedené údaje neslouží k prezentaci žádných investičních nástrojů ani investičních služeb. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF. Zveřejněné informace jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných informací a nelze je považovat za formu distribuce, reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje cenných papírů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost původně investované částky.