Finlord Sněmovna financí

ČHS hiporehabilitace: pomáháme lidem i zvířatům

27.8.2021

8 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
ČHS hiporehabilitace

Ne nadarmo se říká, že zvířata léčí tělo i duši. V případě hiporehabilitace, což je léčba pomocí koní to platí dvojnásobně. Hiporehabilitace pomáhá dětským i dospělým klientům se zdravotním znevýhodněním, kupříkladu s dětskou mozkovou obrnu. Ve finlord.cz podporujeme užitečné aktivity, které pomáhají lidem i zvířatům. Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS., předsedkyně České hiporehabilitační společnosti, z.s. (ČHS) nám přiblížila, jak tato rehabilitace probíhá a jak pomáhá klientům.

 

ČHS

 

Jaké jsou cíle a poslání České hiporehabilitační společnosti?

 

Hlavním cílem je podporovat kvalitní a bezpečnou hiporehabilitační praxi se zaměřením na zlepšení kvality života dětí a dospělých se zdravotním znevýhodněním, jejich rodinných příslušníků a pečovatelů. Dalším neméně důležitým posláním je prosazování zacházení s hiporehabilitačními koňmi v harmonii vzájemné důvěry a respektu, splňující požadavky jejich přirozených potřeb. V současnosti ČHS zastřešuje 62 hiporehabilitačních středisek z celé ČR, kde pracuje přes 300 speciálně připravených koní pro více jak 6000 klientů ročně.

 

Jak hiporehabilitace funguje?

 

Hiporehabilitace je složenina slov hippos (řecky kůň) a rehabilitace. Je chápaná především jako metoda, jež pomáhá osobám s fyzickým postižením, například lidem upoutaným na invalidní vozík, kteří využívají zejména Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii. Ta je však jen jedním ze čtyř rovnocenných oborů hiporehabilitace. Stále větší popularitu si získává Hipoterapie v psychiatrii a psychologii, která pomáhá dětem a dospělým s duševními poruchami, jako je deprese, poruchy nálad, schizofrenie, závislosti či dětem se syndromem ADHD. Dalším oborem je Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, jako metoda speciální a sociální pedagogiky zaměřená na problémy s příliš agresivním nebo naopak submisivním chováním, se zařazením do kolektivu, nebo s přijmutím autority a podobně. Poslední, sportovní disciplínou, je parajezdectví, kde lidé se zdravotním znevýhodněním se mohou realizovat v paravoltiži a paradrezuře.

 

Propojování s dětmi v domově důchodců, středisko Kozodoj, z.s.

Práce logopeda s klientem s rouškami. Středisko Horticon, z.s.

 

 

Jak se pozná kvalitní hiporehabilitační středisko?

 

Terapeuti a instruktoři mají požadované vzdělání a hiporehabilitační koně mají licenci ČHS nebo registraci pro parajezdectví. Ke klientům je přistupováno individuálně, je stanoven léčebný nebo edukační plán na základě vstupního vyšetření nebo pohovoru. Ve středisku je nástupní rampa, je k dispozici speciální vybavení pro koně a klienty včetně zázemí. Je kladen velký důraz na bezpečnost, provozovatel má vypracovány vnitřní směrnice. Doporučila bych zájemcům, aby si nejdříve pročetli webové prezentace střediska, kde by měly být uvedeny veškeré informace, kvalifikace, zkušenosti a také ceník nabízených služeb, jeli se do střediska podívat, jak takové terapie nebo lekce probíhají. ČHS uděluje střediskům splňující tyto náročné podmínky status „Středisko doporučené hiporehabilitace.“

 

Jak probíhá samotná jednotka a pro koho je vhodná?

 

Záleží na oboru hiporehabilitace. Například v Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) klient je terapeutem polohován na koni v různých pozicích za účelem dosažení terapeutického cíle, může ležet na břiše hlavou k zádi koně, nebo sedět popředu či bokem. Jednotka trvá 15-20 min. V Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP) klient si koně vyčistí, přivede z výběhu, pracuje s ním ze země nebo může i jezdit. Jednotka trvá 30-120min.

 

Od kolika let věku je vhodná?

 

Do HTFE může být přijat i kojenec ve věku 2 měsíců, pokud jeho CNS vykazuje odchylku od zdravého vývoje. Včasná a odborná fyzioterapie může tyto problémy značně pozitivně ovlivnit a i eliminovat. Což je obrovský přínos pro jeho budoucnost. U HPSP instruktoři pracují s dětmi nejdříve od 3-4 let.

 

Co lze očekávat od hiporehabilitace? Mají rodiče nerealistická očekávání?

 

V hiporehabilitaci lze očekávat maximální využití léčebného potenciálu u každého klienta. Kůň je úžasný tvor s velkým srdcem a většina lidí se v jeho přítomnosti cítí skvěle. Spolupráce s koněm je obrovská motivace např. pro děti s poruchami učení, nebo pro dospělé s psychickými problémy. Pohyb koňského hřbetu je v 3D a je svým způsobem jedinečný, také je to rehabilitace venku mimo zdravotnická zařízení. Nerealistická očekávání máme všichni, a pokud jde o postižené dítě, rodiče jsou schopni obětovat cokoliv a hledají pomoc všude. To je právě na tom kvalifikovaném terapeutovi nebo instruktorovi, aby rodičům všem vysvětlil, citlivě stanovil reálné cíle a pak postupoval krok po kroku k jejich dosažení.

 

Kolika klientům jste pomohli a jaký byl nejkomplikovanější případ?

 

To je otázka pro konkrétní středisko

 

Pokud má někdo dítě se zdravotním postižením a chtěl by zkusit cestu hiporehabilitace, tak jaký je přesný postup přihlášení?

 

Může jít na náš web – https://hiporehabilitace-cr.com/provozovatele-hiporehabilitace/ a najít si středisko ve svém okolí nebo dle zaměření. Kontaktovat je, jet se podívat na provoz, pročíst si recenze. V kvalitním středisku pak už klienta provedou celým přijímacím procesem.

 
Z jakého důvodu HTFE není uznána jako oficiální terapeutická metoda? Je v nějakém jiném státě ve světě oficiálně uznána?

 
Je to zejména z důvodů nedostatečného prokázání její účinnosti tvrdými čísly, tedy výzkumy, kterým úředníci rozumí. 30letá klinická zkušenost je stále moc nezajímá. Výzkumy a studie jsou velmi náročné a drahé. Ale ČHS spolupracuje s několika univerzitami. Například na Univerzitě Palackého v Olomouci už od roku 2003 se provádějí intenzivní výzkumy ve spolupráci s našimi středisky zaměřené na účinky pohybu koňského hřbetu na pohybový systém. Poslední studie vyšla na jaře letošního roku.

 

 

Jaké kroky podnikáte k tomu, aby byla tato metoda oficiálně uznána?

 

Motivujeme naše členy k provádění odborné a kvalitní hiporehabilitační praxe, vzděláváme odborníky, informujeme širokou veřejnost, spolupracujeme s organizacemi po celém světě, podporujeme výzkumy, studie, komunikujeme s úřady a politiky.

 

Spolupracujete kupříkladu i s lékaři či lázněmi?

 

Naše organizace přímo ne, ale jednotlivá střediska ano.

 

Příchod koronaviru negativně ovlivnil řadu odvětví. Jak zásadně vaše střediska pandemie ovlivnila?

 

Lockdown se dotkl většiny hiporehabilitačních středisek, museli zastavit svou činnost, tím se zastavil přísun financí od klientů, který tvoří značnou část zdrojů pro financování činnosti. Jak jsem se zmínila výše, ve střediscích pracuje přes 300 hiporehabilitačních koní a ty nemůžeme někam odstavit. Střediska se tedy uskromnila, překlenula situaci např. z rodinných zdrojů a pomohli i klienti, ČHS vyhlásila sbírku, pomohl i program Antivirus, takže naštěstí žádné středisko neukončilo svou činnost. Byla by to nenahraditelná škoda, poptávka od klientů stále převyšuje současnou nabídku, např. v Praze jsou několikaměsíční čekací lhůty. Vybudování profesionálního hiporehabilitačního týmu je dlouhodobá záležitost – rozpad týmu je nenahraditelný. Hiporehabilitační kůň se nedá jen tak koupit a zkušených terapeutů, instruktorů a cvičitelů koní také není nazbytek. Hiporehabilitace má důležité místo v ucelené rehabilitaci, ale není hrazená rehabilitační služba z veřejného zdravotnictví, na každou jednotku hiporehabilitace středisko musí získat od sponzorů a z grantů 50-60 % pro pokrytí nákladů, zbytek hradí klienti.
Klienti ať už děti a dospělí přišli ze dne na den o pravidelnou rehabilitaci, možnost být venku se svými oblíbenými zvířaty a lidmi. U osob s neurologickým onemocněním absence pravidelného cvičení způsobila zastavení vývoje nebo i zhoršení pohybu. Ztratili návyk na docházení na cvičení. Omezili sociální interakci, byli najednou neustále doma jen se svou rodinou, snížila se intenzita stimulace k dalšímu rozvoji. Například ze střediska Bonanza Vendolí, z.s. nás informovali, že i přesto, že se snažili s klienty udržovat kontakt a pracovat s nimi, projevilo se covidové období na dětech velmi negativně. Nyní sledujeme, že se velmi snížila jejich fyzická zdatnost, často se zadýchávají i při malé zátěži (a to i děti, které covid neměly). Děti těžko obnovují komunikaci tváří v tvář, těžko udržují oční kontakt, mají menší schopnost vyjadřování. Dominantní děti jsou jak utržené ze řetězu a stávají se nebezpečné i sami sobě, protože mají problém s koordinací pohybu. Submisivní děti jsou ještě více uzavřené, než byly, drží se stranou, menší děti odmítají mluvit s dospělými. Ve školách se objevily i případy, kdy děti již nemuseli mít ve třídách roušky, a přesto některé děti si ji odmítly sundat – schovávají se, mají narušený sebeobraz.

 

 

Můžete těmto klientům pomoci?

 

 

Na tuto situaci jsme rychle zareagovali a vytvořili unikátní program pro klienty pro prodělané infekci COVID-19, u kterých přetrvává jeden nebo více problémů ve fyzické nebo psychické rovině. Program je vhodný pro děti i dospělé a jeho obtížnost je přizpůsobena aktuálnímu stavu každého individuálního klienta. Kvalifikovaní terapeuti a instruktoři ve Střediscích doporučeného hiporehabilitace, pracují se speciálně připravenými hiporehabilitačními koňmi se zaměřením na pozitivní ovlivnění těchto symptomů, a to při práci ze země nebo na koňském hřbetu.

Po prodělané infekci COVID-19 u některých osob stále přetrvávají dlouhodobé následky, mezi které patří zvýšená únava, dušnost, kašel, zhoršení fyzické kondice, svalová slabost, poruchy rovnováhy, poruchy kognitivních (poznávacích) funkcí i přechodné psychické obtíže jako deprese, úzkosti, poruchy pozornosti a změny nálady (celkově označované jako Post-COVID syndrom).

Program je také určen pro zdravotnické pracovníky v první linii, pomáhající profese a neformální pečující, kteří jsou obzvláště v době pandemie COVID-19 ohroženi vyčerpáním a syndromem vyhoření. Cílem programu je v bezpečném prostředí zažít pocit úlevy, získat pozitivní prožitky při motivující činnosti s koňmi a naučit se jednoduché relaxační techniky, které mohou následně uplatňovat pravidelně v běžném denním životě. Hiporehabilitace pomáhá navodit efektivně stav relaxace a díky smysluplné činnosti odvést pozornost od každodenní zátěže. Díky této činnosti dochází také k rozvoji kompetencí v nonverbální komunikaci. Více na https://hiporehabilitace-cr.com/post-covid-program/.

 

10. – 11. září 2021 se koná Evropská konference o hiporehabilitaci. Co je cílem konference?

 

Cílů máme několik. Jedním je oslava 30. výročí založení ČHS. Dále přitáhnutí pozornosti a informování široké veřejnosti o vysoké úrovní české hiporehabilitace a o respektu, který má v zahraničí. Na konferenci přednášejí špičky tohoto oboru z celého světa – lékaři, profesoři, terapeuti, pedagogové. Bohužel ne všichni přijedou osobně kvůli cestovním restrikcím. Skladba programu je velmi pestrá a odborná. Sobotní workshopy nám umožní ukázat naše koně, protože konference se vysílá živě online účastníkům. K 30. výročí jsme také vydali knihu, kterou na konferenci pokřtíme – „Historie hiporehabilitace a ČHS“.

 

Evropská konference o hiporehabilitaci

 

 

Jak vaše aktivity mohou podpořit čtenáři? A na co budou prostředky využity?

 

Od roku 2018 máme veřejnou sbírku a speciální transparentní účet, kam lidé mohou poslat jakoukoliv částku. Účet funguje jako krizový fond pro náhlé situace. Například jsme tak mohli nabídnout okamžitou peněžní pomoc středisku Apolenka, z.s., které vyhořelo. V posledních měsících velká část financí mířila střediskům na pomoc udržení provozu v době nouzových stavů. Dále středisko Ryzáček, z.s. potřebovalo okamžité finance na léčbu náhlého onemocnění koně, který musel absolvovat operaci. Budeme rádi, pokud náš účet bude stále s určitým množstvím peněz, abychom mohli příště rychle zareagovat. Možnosti podpory a její využití jsou na https://hiporehabilitace-cr.com/podporte-nas/.

 

Děkujeme za rozhovor

 

 

27.8.2021

8 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.