Finlord Sněmovna financí

Představujeme: SLAVIC FUND SICAV

1.7.2021

7 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Slavic Fund SICAV

Poptávka investorů po kvalitních investičních produktech, které umožňují dlouhodobě budovat majetek, stále roste. Máme velkou radost, že můžeme představit nový fond kvalifikovaných investorů SLAVIC FUND SICAV a jeho podfond SLAVIC FUND4YOU. Podrobné informace naleznete na stránkách fondu. V následujícím textu rozebereme stěžejní investiční myšlenky a parametry.

 

Investice a investiční myšlenky SLAVIC FUND4YOU

 

Investiční strategie podfondu FUND4YOU je postavena na několika základních pilířích. Ty vychází z našich dlouhodobých zkušeností, o které se s investory dělíme už řadu let. Z hlediska tvorby majetku mají dlouhodobě nejvyšší výnos akcie firem, případně nemovitosti. Naopak peníze na účtech ztratí po očištění o inflaci za 10 let až čtvrtinu své hodnoty a za 20 let polovinu. Pokud chceme udržet kupní sílu peněz, tak jednoduše musíme nakupovat produktivní aktiva.

 

Důvodem atraktivity nákupu akcií je, že firmy generují tržby a zisky, které pak rozdělují mezi akcionáře či společníky. Při sledování finančního vývoje společností je úplně jedno, jestli se akcie/podíly dané firmy obchodují na burze anebo ne. Uvedením akcií na akciovou burzu se podstata podnikatelského nápadu nijak nemění. Pokud mají společnosti (kupříkladu Apple, Microsoft, Volkswagen, Pfizer a další) dobré produkty, tak se to pozitivně projeví na jejich tržbách a ziscích, potažmo na výnosech pro jejich majitele, což jsou akcioví investoři.

 

Princip kumulování majetku na akciovém trhu je patrný na tomto velmi dlouhodobém grafu (pro lepší zobrazení je použité logaritmické měřítko). Inflačně očištěná hodnota investice do amerických akcií se ze 100 USD v roce 1871 zvýšila na 2,67 milionu USD. Samozřejmě, že v průběhu let byly různé negativní události, ale ekonomika USA nakonec vždy obnovila svůj růst, takže i rozmach společností s akciemi uvedenými na burzu se obnovil.

 

investice do akcií a SLAVIC FUND

 

Uvedený dlouhodobý graf ukazuje trend budování bohatství v ekonomice. Pochopitelně nikdo nežije 150 let a lidé musí sledovat i kratší investiční horizonty. Kupříkladu 30letý člověk, který si odkládá peníze na důchod, má horizont 35 až 40 let.

 

Následující tabulka ukazuje kumulativní inflačně očištěné zhodnocení při investici do amerických akcií při 10, 20, 30, 40 letech držby. V řádcích jsou nejnižší, průměrný a nejvyšší historický výnos.

 

iinvestice do akcií dle horizontů SLAVIC FUND

 

Při investování na 20 let bylo průměrné zhodnocení 314 %, tedy z investice 50 000 EUR bylo po dvaceti letech v průměru inflačně očištěných 207 206 EUR. Při investici na 30 let bylo průměrné zhodnocení 658 %, což z 50 000 EUR vytvořilo 379 069 EUR. V anualizovaném vyjádření bylo inflačně očištěné zhodnocení amerických akcií přibližně 7 % ročně. Nominální zhodnocení amerických akcií bylo v minulosti typicky 9 až 10 % p.a..

 

Uvedený graf ukazuje průměr pro celý trh. Kvalitní společnosti ale dokázaly investorům přinést mnohem vyšší zhodnocení. Následující tabulka ukazuje 30 společností v USA s nejvyšším průměrným ročním zhodnocením za posledních 30 let (od května 1991 do května 2021) nebo od IPO, pokud jsou akcie na burze méně než 30 let. Kupříkladu pokud by investor za 50 000 USD nakoupil v květnu 1991 akcie společnosti Cerner (dodává informační systémy pro zdravotní zařízení), tak by hodnota této investice ke konci května 2021 byla 46,8 milionu USD. Stejná investice do akcií Amazon při IPO v roce 1997 by se do konce letošního května zhodnotila na 107,4 milionu Kč. V tabulce jsou i sloupce tržby v roce 1991 nebo při IPO a tržby v roku 2020. Úspěšné firmy zaznamenaly obrovský nárůst tržeb. Poznámka na okraj: tržby Altria Group poklesly v důsledku vyčlenění několika firem (zejména Kraft Heinz) – akcionáři dostali akcie těchto vyčleněných společností.

 

nejvýnosnější akcie SLAVIC FUND

 

Akciové portfolio SLAVIC FUND4YOU

 

Podfond SLAVIC FUND4YOU investuje do portfolia firem s inovativními produkty a úspěšnými prodejními procesy. Do portfolia jsou zařazené takové firmy, které mají v horizontu několika let potenciál zněkolikanásobit hodnotu investice tím, že pro akcionáře vytváří nadprůměrně vysoký zisk. Při analýze konkrétních společností se zkoumají nejenom kvantitativní účetní a finanční údaje, ale i kvalitativní údaje kupříkladu o atmosféře ve zkoumaných společnostech. Analýza je zaměřena na jediný cíl: oddělit progresivní společnosti od těch, které nejsou schopné zvyšovat tržby a zisk. Podfond investuje globálně, i když stěžejní jsou investice v USA a západní Evropě.

 

Produktové portfolio potenciálních firem zařazených do portfolia podfondu musí být dostatečně konkrétní a musí mít přidanou hodnotu pro zákazníky. Jinak firmy nemohou zvyšovat tržby a zisky. Když nakupujeme akcie společností, tak investujeme do lidí a do jejich schopností. Firmy nejsou nějaké umělé sloučeniny, ale živé organismy. Díky tomu se učí, vyvíjejí, inovují a překonávají překážky. Život firmy musí být patrný i z výsledků. Máme rádi takové společnosti, u kterých stabilně rostou tržby, zisky a cash flow.

 

U portfolia cílových společností permanentně sledujeme vývoj celé řady finančních ukazatelů díky pokročilému internímu analytickému systému. Náš statistický systém pak využíváme při prognóze možného vývoje finančních ukazatelů a budoucích investičních výnosů. Následující obrázek ukazuje jeden z výstupů systému s minulým vývojem tržeb a zisků cílových společností a také vývojem zhodnocení pro investory. A zároveň ukazuje prognózu na nejbližší dva roky. Samozřejmě, i u nejlepších společností může nastat pokles tržeb/zisků, proto vždy modelujeme i pesimistické scénáře. Ty nám slouží pro vytvoření bezpečnostních polštářů portfolia. Investoři podfondu mají k dispozici podrobnější rozbor konkrétních investičních myšlenek v portfoliu. Upozornění: prognóza není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

 

cílové společnosti ve SLAVIC FUND4YOU

 

Položky Tržby na akcii, Zisk na akcii a Tržní cena se vztahují k portfoliu cílových společností. Jedná se o průměr minulých výsledků těchto společností a prognózu budoucího vývoje dle statistického modelu. Odhady analytiků jsou přebrány od společnosti Refinitiv. Prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Uvedené údaje neukazují simulovanou ani očekávanou výkonnost podfondu.

 

Zajišťování a diverzifikace akciového portfolia SLAVIC FUND4YOU

 

Unikátní vlastností portfolia SLAVIC FUND4YOU je zajišťování portfolia proti krátkodobým poklesům, a to zejména v obdobích zvýšeného ohodnocení na akciových trzích. Cílem je co nejvíce odfiltrovat menší poklesy, které na akciových trzích pravidelně nastávají, viz následující tabulka.

 

investice do akcií poklesy cen

 

Navzdory všem krátkodobým poklesům se ceny akcií nakonec zotavily. Nicméně i tak má řada investorů s cenovými výkyvy směrem dolů značný psychologický problém. Pomocí zajišťování vývoj hodnoty portfolia stabilizujeme tak, aby nebyly výkyvy tak výrazné.

 

Dalším prvkem snižování rizika je diverzifikace do různých aktiv. Samozřejmostí je diverzifikace na úrovni akcií. Nicméně podfond SLAVIC FUND4YOU využívá i alokaci do investičních fondů, jejíchž portfolia nejsou zaměřené na akcie. Korelace jednotlivých složek portfolia podfondu je díky tomu velmi nízká.

 

Podfond může při sestavování portfolia využívat i nízkou finanční páku, pomocí které lze efektivně využít výnosový potenciál finančních a zajišťovacích instrumentů.

 

Co se týče rizik fondu, tak nejvýraznější je riziko nepříznivého pohybu cen aktiv nakoupených do portfolia. Jak je patrné z tabulky poklesů cen akcií, tak výkyvy mohou být značné. Mezi další rizika patří riziko pákového efektu, riziko nedostatečné likvidity, operační riziko a další. Podrobný výčet všech rizik naleznou investoři ve statutu podfondu.

 

Parametry SLAVIC FUND4YOU podfondu

 

Jelikož se jedná o fond kvalifikovaných investorů, tak minimální investice je 125 tisíc EUR nebo ekvivalent 1 milion Kč (cca 38 tisíc EUR) po splnění zákonem stanovených podmínek. Manažerská odměna je 0,1 % měsíčně a výkonnostní odměna je 15 % z nově vygenerovaného zisku. Vygenerovaný zisk se reinvestuje. Hodnota se stanovuje 1x měsíčně a doporučený investiční horizont je 5 let. Podfond má dvě třídy akcií: CZK a EUR. Upisovat lze obě třídy. Všechny další parametry a identifikaci rizik naleznou investoři ve statutu podfondu, který je zveřejněný na stránkách fondu. Na těchto stránkách naleznou investoři i postup investice do podfondu.

 

Do 31. července 2021 probíhá první upisovací období, v rámci kterého je vstupní poplatek stanoven na 0 %.

 

Na přípravě fondu se podílely skupiny Finlord a Fin4you.

 

SLAVIC FUND SICAV a.s. není samosprávný investiční fond. Fond je obhospodařovaný, administrovaný a distribuovaný společností DELTA investiční společnost, a.s. („DELTA IS“). Společnost DELTA IS v rámci obhospodařování Fondu provádí veškerá investiční rozhodnutí. Depozitářem je Československá obchodní banka, a.s., auditorem je Grant Thornton Audit s.r.o. a výkon dohledu vykonává Česká národní banka.

 

Pro investory je připravené přehledné online prostředí, ve kterém mohou bez omezení sledovat vývoj hodnoty své investice.

 

Proč investovat do SLAVIC FUND4YOU podfondu

 

1. Podfond investuje výhradně do produktivních aktiv.
2. Společnosti v portfoliu generují přidanou hodnotu řadu let.
3. Cílený výnos fondu: 10 % p.a.
4. Každá investice je podrobená rozsáhlé analýze výhodnosti jejího zařazení do portfolia.
5. Diverzifikaci portfolia vykonává podfond efektivně nákupem nekorelovaných instrumentů při zachování požadované výnosnosti portfolia.
6. Zajišťovací instrumenty umožňují odfiltrovat krátkodobé výkyvy hodnoty portfolia.
7. Management podfondu má dlouhodobé zkušenosti s řízením portfolia burzovně obchodovaných i mimoburzovních aktiv.
8. Odměna za správu je nastavena především za zhodnocení portfolia.

 

Více informací k portfoliu naleznete na stránkách fondu ZDE.

 

Souběžné fungování s hedgeovým fondem Slavic Capital a.s.:
fond Slavic Capital a.s., který jsme založili v roce 2018, je taktéž určen pro kvalifikované investory a vykonává správu srovnatelnou s obhospodařováním dle §15 ZISIF. Oba fondy Slavic Capital a.s. a SLAVIC FUND SICAV budou fungovat paralelně. V rámci jejich akciového portfolia a zajišťovacích instrumentů se mohou investice překrývat. Rozdíl je v regulatorním rámci a v portfoliu jsou rozdíly na úrovni využívaných mimoburzovních instrumentů.

 

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu. Hodnota investice do fondu (podfondu) může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu (podfondu) v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Informace obsažené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a nepředstavují doporučení nebo radu ani nejsou nabídkou na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídkou. Investice do fondu (podfondu) je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé investici. Investoři by měli zejména zvážit investiční strategii a specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu (podfondu), tak jak jsou uvedeny v jeho statutu nebo v jiných dokumentech týkajících se fondu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu (podfondu). Detailní informace obsahuje statut fondu (podfondu) a sdělení klíčových informací (KID), které jsou k dispozici na stránkách fondu v sekci https://slavicfund.eu/pro-investory/ Výkon dohledu České národní banky nemůže vyloučit možnost porušení právních povinností či statutu Fondu a jeho podfondů DELTA IS, depozitářem či jinou osobou a nezaručuje, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena. DELTA IS jako investiční společnost není ze zákona účastníkem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů.

1.7.2021

7 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.